Nederlands Duits Engels

Veilig betalen met:


Klantbeoordelingen:


Op de hoogte blijven?

Ontvang per e-mail nieuws, deals en speciale kortingsacties!


Volg Benel ook via: 

    Youtube icon  Instagram

Leveringsvoorwaarden Ondernemers en Consumenten

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 - Regulaties en beperkingen omtrent (weder)uitvoer
Artikel 13 – Duurtransacties
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Ondernemer: de zakelijke klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Benèl BV (vanaf hier aangeduid als: Benel)
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de zakelijke klant van Benel c.q. rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Benel B.V.
Bezoekadres: Buitenvaart 1127a, 7905SE, Hoogeveen
Postadres: Buitenvaart 1127a, 7905SE, Hoogeveen
Telefoonnummer: 0528-234828
Website: www.benel.nl
E-mailadres: info@benel.nl
KvK-nummer: 50035673
Btw-identificatienummer: 822507523B01
Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur met uitzondering van (nationale) feestdagen

Benel is in 1990 opgericht als importeur van én groothandel in optische en fotostudio producten. Benel levert als groothandel aan wederverkopers, winkeliers, internet re-sellers en ondernemers die vakmatig met fotografie of optiek bezig zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de online aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Dag van ontvangst geldt als dag 0.
a: Ondernemers / zakelijke klanten zijn uitgesloten van recht van retour of omruiling, zonder opgaaf van reden. In overleg is in een aantal uitzonderlijke gevallen retour recht mogelijk, zie artikel 17. Alleen als er sprake is van een DOA (dead on arrival ofwel defect product bij ontvangst), worden de door ons in rekening gebrachte verzendkosten aan de zakelijke klant gecrediteerd. Bij terugzending van producten (ook in geval van DOA) te allen tijde de originele verpakking gebruiken.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden tot een maximum van veertien kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Dag van overeenkomst geldt als dag 0.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. Benel kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
• voor losse kranten en tijdschriften;
• voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
• betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
• waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
• betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
• deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
• de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen die op onze website worden weergegeven zijn adviesprijzen inclusief 21% BTW. Na inlog in ons dealerportaal worden uw inkoopprijzen excl. BTW weergegeven.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Uitzondering: accu's, batterijen en (reserve)lampen zijn uitgesloten van fabrieksgarantie, tenzij het product defect is bij levering. U ontvangt van Benel wel 6 maanden garantie op deze producten.
4. Wanneer een artikel, die buiten de wettelijke garantieperiode valt, bij Benel wordt aangeboden ter reparatie, biedt Benel 3 maanden garantie op het gerepareerde artikel.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Indien de bestelling van klant inhoudt dat er een installatie en/of montage moet plaatsvinden, is Benel of haar medewerker niet aansprakelijk voor eventuele schade welke ontstaat door/tijdens het installeren c.q. monteren.

Artikel 12 - Regulaties en beperkingen omtrent (weder)uitvoer

1. Voor alle producten die Benel levert is van toepassing dat uitvoer c.q. wederuitvoer naar EU/OFAC-sanctielanden en EU/OFAC-gesanctioneerde partijen te allen tijde verboden is.
1.1. Op iedere factuur van Benel worden deze landen en gebieden expliciet benoemd.
1.2. Omdat gesanctioneerde landen c.q. partijen aan verandering onderhevig zijn, is altijd de meest actuele wetgeving van toepassing, zelfs al correspondeert dit niet met hetgeen dat expliciet op iedere factuur vermeld is.
2. Voor alle producten die Benel levert is van toepassing dat uitvoer c.q. wederuitvoer ten behoeve van militair eindgebruik/eindgebruiker verboden is, tenzij hiervoor een (uitvoer)vergunning is verkregen.
3. Op grond van productclassificatie geldt voor een aantal product(groep)en additionele wet- en regelgeving
3.1 Voor het uitvoeren, wederuitvoeren of overdragen van goederen die onder de dual-use verordening vallen naar landen buiten de EU heeft u een vergunning nodig.
3.2. Voor het uitvoeren, wederuitvoeren of overdragen van goederen die onder de ML verordening vallen naar landen, anders dan Nederland, België en Luxemburg, heeft u een vergunning nodig.
3.3. Daar waar additionele beperkingen of regulaties van toepassing zijn op grond van wet- en regelgeving uit het land van oorsprong van het betreffende product, dient de koper zich aan zowel de DU/ML verordening als aan de additionele wetgeving te conformeren.
3.4. Bij die producten waar bovenstaande van toepassing is, wordt dit expliciet aangegeven in de productteksten van Benel teneinde de koper hierover voorafgaand aan de aankoop en levering te informeren.
4. Iedere zakelijke en particuliere klant van Benel dient zich aan bovenstaande wet- en regelgeving te conformeren.
5. Ondanks dat Benel zo goed mogelijk in haar informatieplicht en verantwoordelijkheden omtrent compliance voorziet, is Benel niet verantwoordelijk voor de correcte naleving van wet- en regelgeving dóór haar klanten.

Artikel 13 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 14 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Benel en de ondernemer c.q. de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Ondernemers c.q. zakelijke klanten zijn uitgesloten van recht van retour. Wil men het retourrecht toch aanspreken, dan dient deze klant zich vooraf te melden bij Benel. Indien Benel toestemming geeft om een product te retourneren wordt een RMA afgegeven. Hiermee wordt bedoeld “Returned Merchandise Authorization” en houdt in dat de ondernemer toestemming heeft om gebruik te maken van het recht van retour. De ondernemer die een ingevuld RMA-formulier ter beschikking te stellen aan Benel.
2. Benel berekent minimaal € 10,- handelingskosten per product. Benel crediteert nooit de gefactureerde verzend- c.q. dropshipmentkosten indien dit van toepassing is geweest.
3. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

LEVERINGSVOORWAARDEN

1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle met onze onderneming (hierna te noemen: Benel) gesloten B to B overeenkomsten zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede op alle aanbiedingen en offertes. In individuele gevallen nader overeengekomen schriftelijke bedingen prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden voor zij daar van afwijken of deze aanvullen. De Algemene Voorwaarden blijven voor het overige onverkort van kracht.
1.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van contractspartijen wordt door ons niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke verklaring.

2: AANBIEDINGEN

2.1 Prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend: een offerte is gebaseerd op dagprijzen. In het geval verhogingen daarvan plaatsvinden zijn wij tot het moment van factureren bevoegd deze aan de cliënt door te berekenen. Ten tijde van de facturering zal de op dat moment geldende omrekeningskoers van buitenlandse valuta van kracht zijn. In het geval van prijsverhogingen als in dit artikel bedoeld, zal Benel dit direct schriftelijk berichten en heeft de cliënt het recht de overeenkomst binnen een week nadat de prijsverhoging te zijner kennis is gebracht te ontbinden, onder gelijktijdige retournering van alle eventueel al aan hem ter beschikking gestelde materialen, welke in ongeschonden verpakking en staat dienen te verkeren.
2.2 Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien een zodanige bevestiging achterwege blijft, door een tijdsverloop van één week voor wij binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen, zoals uitleveren van materialen en/of producten, de overeenkomst kennelijk hebben geaccepteerd. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Benel gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de cliënt.

3: LEVERTIJDEN / AFLEVERING

3.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Benel daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een termijn van minimaal zes weken wordt gegeven om alsnog te presteren.
3.2 Leveranties boven € 75,- excl. btw netto factuurwaarde geschieden binnen Nederland kosteloos; beneden dit bedrag is Benel bevoegd om € 5,- kosten excl. btw door te berekenen. Hierop geldt een uitzondering voor lange pakketten waar aparte toeslagen voor berekend worden
3.3 Benel is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door vertraging in de levering mocht ontstaan.
3.4 Bij niet-afnemen van de producten door de ondernemer komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening. Zodanige weigering brengt voor Benel tevens het recht mee om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
3.5 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. Indien het product door of namens de cliënt wordt afgehaald: door de inontvangstneming van het product.
b. Indien het product wordt verzonden, al dan niet door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die vervoerder.
c. Wanneer de cliënt het product van een vervoerder in ontvangst neemt en hiervoor tekent dan tekent cliënt ook voor het feit dat het pakket geen zichtbare beschadiging heeft aan de buitenzijde.
3.6 Indien de levering in ontvangst wordt genomen, geldt dit in elk geval als instemming met deze voorwaarden en als orderbevestiging.
3.7 Indien het product niet geleverd kan worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Benel niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan door het product ter beschikking van de cliënt te houden, mits zij hiervan binnen 3 werkdagen nadat het product ter verzending gereed is gekomen hiervan kennis heeft gegeven aan de cliënt.
3.8 Indien Benel op basis van een wettelijke verplichting, tevens omvattende een verplichting voortvloeiend uit Europese wet- en regelgeving, de geleverde of te leveren producten uit de markt dient te halen (“recall”), dan is de cliënt verplicht hier zonder aanspraak op enige vergoeding zijn volledige medewerking aan te verlenen. De overeenkomst zal in dat geval als ontbonden worden beschouwd.

4: BETALINGEN

4.1 Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen ex magazijn, exclusief Omzetbelasting. Al onze facturen dienen binnen dertig dagen na verzending te worden voldaan dan wel anders als dit schriftelijk overeengekomen is. Bij overschrijding van die betalingstermijn is de cliënt direct in verzuim en dient deze een vertragingsrente te voldoen van de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2%, onverminderd de door de Wet aan het verzuim van een schuldenaar verbonden gevolgen. Voorts zijn voor rekening van de cliënt alle kosten verbonden aan de invordering van het achterstallige bedrag, daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten berekend naar het rapport Voorwerk II, evenals de totale gerechtelijke kosten, ook indien een eventuele proceskostenvergoeding lager is dan de daadwerkelijke gemaakt kosten.
4.2 De cliënt is niet bevoegd om betaling op te schorten dan wel (een deel van de) koopprijs te verrekenen, ook niet indien Benel gerechtigd is, haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen haar garantieverplichtingen.
4.3 Door onze cliënten gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cliënt(e) dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5: AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE

5.1 In het geval de kwaliteit van de producten niet beantwoordt aan hetgeen onze cliënt daaromtrent op grond van de overeenkomst mocht verwachten en dit aan Benel valt toe te rekenen, dan heeft de cliënt uitsluitend recht op omruiling dan wel reparatie van materialen - voor zover wij daartoe althans redelijkerwijze in staat zijn – dan wel restitutie van de koopprijs, een en ander naar keuze van Benel. Een en ander voor die cliënt die aan haar meldingsverplichting op grond van artikel 5.6 heeft voldaan.
5.2 Onverminderd de in artikel 5.1 gegeven garantie sluit Benel uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid jegens de cliënt uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, en alle indirecte schade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Benel. Indien en voor er op Benel enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, met dien verstande dat Benel nimmer aansprakelijk is dan voor het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is.
5.3 De cliënt vrijwaart Benel voor alle aanspraken ingevolge product aansprakelijkheid wetgeving, dan wel aansprakelijkheid ingevolge soortgelijke buitenlandse wetgeving al of niet gebaseerd op de EG-richtlijn inzake productaansprakelijkheid van producten met gebreken, tenzij bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt beslist dat ter zake sprake ter grove schuld of opzet van Benel.nl, in welk geval de regresregeling van artikel 6:102 BW geldt.
5.4 De cliënt vrijwaart Benel voor alle aanspraken als gevolg van schending van rechten van intellectuele- en of industriële eigendom, tenzij bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt beslist dat ter zake sprake is van grove schuld of opzet van Benel, in welk geval de regresregeling van artikel 6:102 BW geldt. De cliënt verbindt zich om binnen 5 werkdagen nadat zij bekend is met een mogelijke schending van rechten van derden dit te melden aan Benel.
5.5 De in lid 1 bedoelde garantie geldt, gerekend vanaf datum van aflevering, uitsluitend tegen overlegging van de betreffende factuur van Benel voor een periode van 24 maanden dit met uitzondering van accu’s, batterijen, lampen, chemische producten en lichtgevoelige en magnetische materialen van garantie uitgesloten.
5.6 De cliënt is verplicht de geleverde producten op juiste wijze te behandelen en niet bloot te stellen aan condities als gevolg waarvan mogelijkerwijze schade zou kunnen optreden. Voorts is de cliënt verplicht de producten binnen acht dagen na aflevering te inspecteren op zichtbare gebreken en deze onverwijld te onzer kennis te brengen. Schade die nadien mocht zijn opgetreden, wordt vermoed door de cliënt veroorzaakt te zijn.
5.7 Bestelde zaken worden in de bij Benel voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Benel. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
5.8 Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5.9 Voor schade veroorzaakt vanwege door ons ingeschakelde derden of veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel zijn wij nimmer aansprakelijk.

6: OVERMACHT

6.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-toerekenbare oorzaak die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of verhinderd . Tot zodanige oorzaak worden onder meer gerekend, staking en uitsluiting, brand, stremming van de aanvoer, breuk van machines, niet beschikbaar zijn van vervoer en voorts iedere andere oorzaak die niet aan onze schuld te wijten is of naar verkeersopvattingen niet voor ons risico komt.
6.2 In het geval van overmacht is Benel niet tot het betalen van enige schadevergoeding gehouden. Zowel Benel als de cliënt komt in een dergelijke situatie het recht toe de overeenkomst, indien de situatie langer dan 1 maand duurt, te ontbinden. In het geval binnen die termijn alsnog uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, vervalt het recht om op grond van overmacht te ontbinden.
6.3 In geval van ontbinding door Benel als bedoeld in lid 2 is de cliënt gehouden de in het kader van de overeenkomst beschikbare producten af te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.

7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Het eigendom van de zaken gaat eerst op de cliënt over wanneer deze aan ons al het geen ter zake van alle leveranties van zaken, met inbegrip van eventuele rente en kosten, heeft voldaan. Onder dergelijke leveranties vallen ook leveringen van producten krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden.
7.2 De cliënt dient onbetaalde producten op eerste aanmaning terug te zenden. In het geval van niet-betaling door de cliënt zijn wij gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de bedrijven en terreinen van de cliënt alsmede de ter beschikking van de cliënt gestelde zaken - waartoe wij op grond van deze voorwaarden door cliënt vooralsdan onherroepelijk zijn gemachtigd- teneinde deze terug te nemen.
7.3 Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens Benel voldoet, heeft Benel het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle vorderingen, zowel tegenwoordige als toekomstige, van de cliënt op derden. De cliënt is in verband hiermee gehouden om zijn medewerking te verlenen aan het rechtsgeldig effectueren van bedoeld(e) pandrecht(en) en wel voor rekening van cliënt. In gevallen dat de zaken zich al in de macht van een derde bevinden zal cliënt het pandrecht op de vorderingen vestigen. .

8: REPARATIES

8.1 Defecte producten kunnen bij Benel dan wel een door haar geautoriseerde derde voor rekening van de cliënt ter reparatie worden aangeboden. Benel zal indien daarom bij aanbieding van het artikel wordt verzocht zo spoedig mogelijk na onderzoek van het defect een indicatie over de reparatieprijs evenals de termijn waarbinnen reparatie redelijkerwijs kan plaatsvinden ter kennis van de cliënt brengen.
8.2 De bewaarneming van Benel in het kader van reparatieopdrachten geschied voor risico van de cliënt.
8.3 De cliënt is verplicht om gerepareerde producten na één maand van de ter zake door Benel gedane kennisgeving af te halen en de reparatieprijs te voldoen. Eventueel kan het desbetreffende product na betaling van de reparatiekosten ook door Benel verstuurd worden naar de cliënt. In het geval de cliënt gerepareerde goederen niet afhaalt, is Benel gemachtigd om na het verstrijken van een termijn van 12 maanden de producten aan derden ter verkoop aan te bieden en de door Benel ten behoeve van de zaak gemaakte kosten op de aan de cliënt af te dragen verkoopprijs te verrekenen.
8.4 Betalingen ter zake van reparaties dienen, gelijk aan het hiervoor onder sub 4.1 genoemd, voldaan te worden.
8.5 Aan doorlooptijden van reparaties kunnen geen rechten worden ontleend.

9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Op alle met ons aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bepaling van het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten.